Pomoc grupowa - zasady

 
 1. W spotkaniach grupowych mogą uczestniczyć jedynie osoby pełnoletnie.
 2. Grupa rozpoczyna pracę po zgłoszeniu się co najmniej sześciu osób chętnych do takiego sposobu oddziaływania psychologicznego. Maksymalna wielkość grupy to 8 osób.
 3. Grupa jest "otwarta" co oznacza, że po decyzji jednego z uczestników grupy o wyjściu z grupy, na jego miejsce do grupy wchodzi nowy uczestnik.
 4. Czas trwania pomocy grupowej uzależniony jest od indywidualnej sytuacji uczestnika.
 5. Czas jednego spotkania to dwie godziny sesyjne (50 minut x 2) z częstotliwością co tydzień. Termin spotkań - każdy wtorek o godzinie 19 00.
 6. Cena za jedno spotkanie wynosi 50 zł.
 7. Uczestnik grupy opłaca każde spotkanie, bez względu na to, czy jest obecny czy nie.
 8. Trzy nieobecności wykluczają uczestnika z grupy. Jest to zasada wynikająca z dbałości o ciągłość procesu grupowego, który bez stałego zaangażowania uczestników nie zaistnieje. Taki proces jest natomiast jednym z podstawowych mechanizmów "leczących" w oddziaływaniu grupowym.
 9.  Nieobecności wynikające z planowanego urlopu, a także wynikające z choroby lub z pobytu w szpitalu będą zwolnione z opłaty i nie będą rozliczane jako nieobecności wykluczające po dokładnym indywidualnym omówieniu z psychologiem.
 10. Treść spotkań jest poufna zgodnie z zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa. Zgodnie z tymi zasadami wyjątkiem od zachowania tajemnicy zawodowej jest uzyskanie przez psychologa w trakcie spotkania informacji o bezpośrednim zagrożeniu życia uczestników lub ich bliskich.
 11. Zasada poufności dotyczy także uczestników, lecz egzekwowana może być tylko poprzez wzajemne zaufanie. Żadne przepisy prawa nie regulują zachowania tajemnicy powierzonej jednemu klientowi przez drugiego podczas spotkania z psychologiem. Uczestnicy zobowiązują się nie opowiadać swoim bliskim o tym co dzieje się na spotkaniach grupy w sposób umożliwiający identyfikacje pozostałych uczestników.
 12. Uczestnicy przychodzą na spotkania w stanie trzeźwego umysłu. Przybycie w stanie po spożyciu środków zmieniających świadomość będzie wiązało się z poproszeniem o opuszczenie miejsca spotkania grupy i zanotowaniem nieobecności.
 13. Podczas spotkań uczestnicy oraz psycholog nie spożywają posiłków oraz zobowiązują się do wyciszenia telefonów.
 14. Na sesjach wszyscy wzajemnie się szanują próbując nie oceniać innych. Każdy ma takie samo prawo do wypowiadania się. Uczestnicy nie przerywają sobie podczas wypowiedzi.
 15. Warunkiem uczestniczenia w spotkaniach grupy jest przedstawienie na trzecim spotkaniu życiorysu emocjonalnego. Życiorys uczestnik sporządza w formie pisanej w domu, a następnie głośno odczytuje przed resztą grupy. Na końcu spotkania życiorys trafia do archiwum psychologa do wglądu dla nowych uczestników grupy.
 16. Jeśli uczestnik grupy postanawia zakończyć pracę z grupą, informuje o tym grupę tydzień wcześniej, tak aby grupa przygotowała się do pożegnania uczestnika.