Jak pracuję

 

Zawód psychologa wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Wynika to z tego, że psycholog oddziałuje swoimi interwencjami na osobę ludzką. Materiałem do zmian i wszelkich innych "operacji" nie jest przedmiot, a podmiot oddziaływania. To Ty.

Dlatego bardzo ważne jest aby psycholog był profesjonalistą. Co to oznacza? W skrócie, stosowanie się do standardów etycznych wypracowanych przez specjalistów po fachu w ciągu kilkudziesięciu lat istnienia praktyki w psychologii, a także przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa.

Czytaj więcej
 

Wewnętrzny drogowskaz

 

W Polsce takim aktem prawnym jest ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Wynika z niej, że "obecnie zawód psychologa we wszystkich jego specjalnościach uprawiać może każdy, kto ma dyplom magistra psychologii uzyskany w polskiej uczelni lub dyplom równoważny uzyskany w uczelni zagranicznej, którego równoważność potwierdzi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego" (cytat z wypowiedzi Adama Niemczynskiego, przewodniczącego PTP odnośnie interpretacji ustawy).

Oprócz obowiązującego prawa, każdy psycholog, bez względu na przynależność do jakiegokolwiek stowarzyszenia bądź innej organizacji psychologicznej, powinien przestrzegać zasad wspomnianego wcześniej kodeksu etycznego. W Polsce ze względu na bardzo zagmatwaną i niejasną sytuację prawną, każde stowarzyszenie psychologiczne (a takowe może założyć kto zechce) ma swój własny kodeks. Jednak większość psychologów respektuje Kodeks Etyczno - Zawodowy Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W punkcie 2 zasad ogólnych widnieje szczególnie ważny zapis dotyczący kompetencji. Otóż psycholog "powinien znać granice swoich kompetencji i nie podejmuje się zadań przekraczających jego możliwości". Współgra to oczywiście z pozostałymi zasadami kodeksu traktującymi o odpowiedzialności, obowiązkach oraz rozwoju własnym psychologa.

W swojej pracy z drugim człowiekiem zobowiązuję się stosować do wszystkich punktów Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa PTP. Ponadto stosuję zasady etyczne Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (American Psychological Association) jako uznanych na całym świecie zaostrzonych standardów wykonywania zawodu psychologa. Kodeks APA zbudowany jest z 5 zasad ogólnych oraz szeregu zasad szczegółowych.

O czym mówią zasady ogólne? Czym kieruję się w swojej praktyce?

1. Działanie na korzyść i nieszkodzenie

Moim celem jest działanie na korzyść i nieszkodzenie osobom, z którymi pracuję. Stoję na straży dobrostanu i praw wszystkich zaangażowanych osób. W razie konfliktu wartości, staram się minimalizować szkody. Jako że moje działania jako psychologa mają wpływ na życie innych osób, jestem wrażliwy na osobiste, finansowe, społeczne,organizacyjne, czy polityczne czynniki, które mogłyby prowadzić do niewłaściwego użycia psychologicznej wiedzy i umiejętności.

2. Poufność i odpowiedzialność

Z osobami, z którymi pracuję, zawieram porozumienie oparte na zaufaniu. Współpracuję z innymi profesjonalistami dla dobra swoich klientów. Jestem wrażliwy na profesjonalizm i przestrzeganie zasad etyki w środowisku psychologów.

3. Uczciwość

We wszystkich kontekstach swojej pracy zawodowej promuję uczciwość, precyzję i prawdę.

4. Sprawiedliwość

Wszyscy mają prawo do dostępu i korzyści płynących z zastosowania psychologii w równym stopniu, równej jakości usług. W swojej pracy podejmuję wszelkie kroki aby ewentualne preferencje oraz granice kompetencji nie prowadziły do niesprawiedliwej praktyki.

5. Szacunek dla praw człowieka i godności

Respektuję godność i wartość wszystkich ludzi, ich prawo do prywatności, poufności i samostanowienia. Jestem świadom i respektuję różnice kulturowe, indywidualne, wynikające z roli (wiek, płeć, identyfikacja płciowa, rasa, etniczność, pochodzenie narodowe, religia, orientacja płciowa, niepełnosprawność, język, status socjoekonomiczny).