Regulamin rezerwacji i korzystania ze strony https://psycholog-czestochowa.com

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE ASYSTO
3. USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
4. GWARANCJA SATYSFAKCJI
5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI
6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
7. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje:
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
USŁUGODAWCA/FIRMA – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442857, NIP 5213641211, REGON: 146433467. Usługodawca nie jest organizatorem szkolenia w rozumieniu Rozporządzenia BHP. Osobą odpowiedzialną za kontakt ze strony Usługodawcy jest Mariusz Kowal ul Dąbrowskieo 7 lok. 8, 42-200 Częstochowa, email: psycholog-czestochowa@wp.pl
PSYCHOLOG - mgr Mariusz Kowal, osoba wykonująca Usługi Psychologiczne pod nazwą Projekt Człowiek@Praktycy Zmian, pod adresem: Gabinet Psychologiczny mgr Mariusz Kowal, 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
FORMULARZ REZERWACJI – formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający dokonanie Rezerwacji przez Usługobiorcę.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony Internetowej.
REZERWACJA - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji określające istotne warunki Usługi i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi z Psychologiem.
STRONA INTERNETOWA – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym psycholog-czestochowa.com.
USŁUGA PSYCHOLOGICZNA – usługa świadczona przez Psychologa na rzecz Klienta na warunkach ustalonych wspólnie przez Klienta i Psychologa przed zawarciem umowy o jej świadczenie.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z Regulaminem.
USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej, a także która zamierza zawrzeć umowę świadczenia Usługi Psychologicznej z Psychologiem.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.2. Strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym psycholog-czestochowa.com prowadzona jest przez Usługodawcę.

1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Strony Internetowej, z zastrzeżeniem postanowień skierowanych wyraźnie jedynie do konsumentów albo do przedsiębiorców. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.4. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca wskazuje, że samo zawarcie umowy wykonania danej Usługi objętej wizytą oraz jej realizacja przez strony dokonywana jest poza Stroną Internetową.


2. USŁUGI ELEKTRONICZNE

2.1. Na Stronie Internetowej dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: Formularz Rezerwacji.
Formularz Rezerwacji – korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem kliknięcia na Stronie Internetowej pola „Rejestracja. Umów się na wizytę” lub kliknięciu odpowiedniego przycisku w górnej belce Strony Internetowej. Dokonanie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie pięciu kolejnych kroków – (1) wybranie Usługi (2) wybranie terminu Rezerwacji lub w przypadku pakietów wizyt kilku terminów z kalendarza (3) potwierdzenie terminów przyciskiem "Zarezerwuj" (4) wypełnienie Formularza Rezerwacji i wyrażenie wszystkich niezbędnych zgód (5) kliknięcie na Stronie Internetowej pod Formularzem Rezerwacji pola „Rezerwuję” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej). W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz istotnych warunków dotyczących Usługi wskazanych w Formularzu Rezerwacji.

2.2. Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript, (5) dowolna rozdzielczość ekranu.

2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

3. USŁUGI PSYCHOLOGICZNE

3.1. Rezerwacja Usługi Psychologicznej możliwa jest z wyprzedzeniem 8 tygodni za pomocą Formularza Rezerwacji lub telefonicznie.

3.2. Usługobiorca może zamówić dowolną ilość Usług Psychologicznych, dowolnego rodzaju w podanym w punkcie 3.1. przedziale czasowym zgodnie z dostępnością widoczną w Formularzu Rezerwacji.

3.3. Usługobiorca jest informowany jeden dzień przed wizytą o planowanej Usłudze wiadomością SMS wysyłaną na podany w Formularzu Rezerwacji numer telefonu oraz na adres poczty elektronicznej. Informacja email zawiera link do karty rezerwacji z opcją rezygnacji z Usługi. 

3.4. Rezygnacja z Usługi możliwa jest w terminie do 12 godzin przed planowaną godziną rozpoczęcia Usługi. Przy zachowaniu tego terminu Klient nie ponosi kosztu odwołania wizyty. 

3.5. Brak rezygnacji z Usługi na dwanaście godzin przed rozpoczęciem świadczenia Usługi oznacza akceptację Klienta zapłaty pełnej ceny Usługi. 

3.6. Psycholog oferuje Usługę "Pakiet 4 wizyty terapeutyczne" zwaną dalej Pakietem, która realizowana jest w postaci czterech spotkań "Terapii psychologicznej" z rabatem 25% w okresie maksymalnie 4 tygodni. Klient wybierając Pakiet zobowiązuje się do dokonania pełnej płatności za usługę według cennika najpóźniej po pierwszej wizycie z zarezerwowanego pakietu. 

3.7. Po opłaceniu Pakietu nie ma możliwości odwołania poszczególnych wizyt z Pakietu. Psycholog umożliwia Klientowi przeniesienie wizyty na inny termin tylko w okresie czterech tygodni, w których został zarezerwowany Pakiet, pod warunkiem dostępności wolnych terminów oraz zgłoszenia chęci przeniesienia wizyty przez Klienta nie później niż 12 godzin przed terminem wizyty. Niezrealizowana wizyta z Pakietu z przyczyn leżących po stronie Klienta przepada. Niezrealizowana wizyta z przyczyn leżących po stronie Psychologa nakłada na niego obowiązek zapewnienia Klientowi dodatkowego terminu, który może wykraczać poza zakres czterech tygodni objętych Pakietem. 

 

4. GWARANCJA SATYSFAKCJI

4.1. Gwarancja Satysfakcji to jednorazowa możliwość nieuiszczenia należnej opłaty za zarezerwowaną Usługę Psychologiczną oprócz Usługi "Pakiet wizyt" (na którą obowiązuje standardowe postępowanie reklamacyjne). 

4.2. Warunkiem zastosowania Gwarancji Satysfakcji jest zarezerwowanie Usługi Psychologicznej, stawienie się na nią przez Klienta oraz wykonanie jej przez Psychologa.

4.3. W przypadku niezadowolenia Klienta z wykonanej Usługi, Psycholog zwalnia Klienta z opłaty za Usługę oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w czasie nieograniczonym związanych z tą Usługą. 

4.4. Opłacenie Usługi przez Klienta przyjmuje się jako równoznaczne z wyrażeniem satysfakcji z wykonanej Usługi. W razie wystąpienia braku satysfakcji po uiszczeniu opłaty za Usługę, Klientowi przysługuje standardowa procedura reklamacyjna. 

4.5. Po skorzystaniu z Gwarancji Satysfakcji i zwolnieniu z opłaty, Klientowi w przypadku braku satysfakcji z kolejnej wizyty przysługuje standardowa procedura reklamacyjna (opisana w punkcie 7 Regulaminu)

 

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI 

5.1. Strona Internetowa ma na celu umożliwienie i ułatwienie Klientowi złożenia Rezerwacji na wizytę przez Internet.

5.2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi między Klientem i Firmą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji. Sama umowa o świadczenie Usługi jest zawierana przez strony poza Stroną Internetową.

5.3. Miejscem zawarcia umowy o świadczenie Usługi wykonywanej przez Psychologa jest gabinet psychologiczny mieszczący się pod adresem: 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7. Umowę o świadczenie usługi online (konsultacja audio/wideo lub porada email) Psycholog z Klientem zawierają za pomocą poczty email.


6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Firmę Usługi Elektronicznej, Usług Psychologicznych przez Psychologa oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony Internetowej mogą zostać złożona przez Usługobiorcę lub Klienta: (1) pisemnie na adres: Gabinet Psychologiczny mgr Mariusz Kowal, 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7 lub (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .

6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości; (2) żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Firmę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Firmę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

7. POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

7.1. Serwis nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych danych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze w/w strony internetowej.

7.2. Pliki cookies są danymi informatycznymi przechowywanymi są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Są one przeznaczone do korzystania Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

7.3. Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Serwisu przez jego użytkownika i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze strony internetowej w przyszłości.

7.4. Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis mogą być niezbędne do prawidłowego działania Serwisu. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić m.in.: utrzymanie sesji użytkownika, zapisanie stanu sesji użytkownika, umożliwienie autoryzacji, zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego, monitoring dostępności usług.

7.5. Serwis wykorzystuje również pliki cookies, które nie są niezbędne do korzystania z Serwisu, ale ułatwiają korzystanie z niego. Są one wykorzystywane w celu umożliwienia: przywrócenia ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu, zapamiętania wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy, przywrócenia sesji użytkownika, zapamiętania ostatnio wybranej kategorii w produkcie, sprawdzenia czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo, umożliwienia automatycznego zalogowania do produktu, dopasowania zawartości produktów do preferencji użytkowników, ustawienia preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją, przywrócenia ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie, wyświetlenia ostatnio przeglądanych produktów, wyświetlenia ostatnio wybranego parametru sortowania.

7.6. Serwis korzysta z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu w Serwisie, zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, a także umożliwiają doskonalenie produktów oferowanych przez Serwis oraz doskonalenie jego funkcjonalności.

7.7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być wykorzystane przez reklamodawców oraz partnerów współpracujących z operatorem strony internetowej Serwisu.


8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administratorem danych osobowych Klientów Końcowych jest Usługodawca.

8.2. Na mocy umowy dotyczącej korzystania z Panelu Klienta oraz świadczenia Usług Klient niniejszym powierza Usługodawcy do przetwarzania wprowadzone do Serwisu dane stanowiące dane osobowe w rozumieniu w/w ustawy.

8.3. Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań/czynności wynikających z umowy lub umów zawartych przez Partnera z Usługodawcą.

8.4. Usługodawca zobowiązany jest:

a) przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zabezpieczyć je poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;

b) nadać upoważnienia do przetwarzania w imieniu Partnera i na jego polecenie danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji umowy łączącej Usługodawcę oraz Partnera oraz prowadzenia ewidencji osób upoważnionych;

c) zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych powierzonych mu przez Partnera przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji w/w umowy lub postanowień nin. Regulaminu, zarówno w trakcie zatrudnienia lub współpracy z Usługodawcą, jak i po ustaniu zatrudnienia lub współpracy,

d) informować Partnera o realizacji ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a RODO.

8.5. Usługodawca po zakończeniu współpracy z Klientem jest zobowiązany do usunięcia powierzanych mu danych osobowych, o ile z przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie wynika obowiązek/uprawnienie do ich dalszego przetwarzania przez Usługodawcę.

8.6. Usługodawca na każdy pisemny wniosek Klienta zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji dotyczących przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania wniosku Administratora. Klient ma prawo do weryfikacji sposobu przetwarzania danych osobowych, w sposób każdorazowo ustalony przez Strony.

8.7. Usługodawca udostępni Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązku określonego w art. 28 RODO.

8.8. Usługodawca jest zobowiązany po stwierdzeniu naruszeń w procesie przetwarzania danych osobowych do ich usunięcia w terminie i sposób ustalony przez Strony.

8.9. Klientowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o tym, jakim podmiotom Usługodawca powierzył dane osobowe do dalszego przetwarzania, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec powierzenia przez Usługodawcę danych osobowych do przetwarzania podwykonawcom oraz współpracownikom w przypadku, gdy nie stosują oni wymaganego przez przepisy prawa poziomu zabezpieczenia powierzanych im przez Usługodawcę danych osobowych. Złożenie sprzeciwu oznacza zakaz podpowierzenia danych podmiotowi co do którego sprzeciw został wniesiony. W przypadku jeśli sprzeciw uniemożliwia Usługodawcy realizację usługi, ma on prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, co wiąże się z usunięciem Panelu klienta Partnera wraz ze znajdującymi się w nim danymi.

8.10. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych osobowych powierzonych do przetwarzania, gwarantowały zabezpieczenie tych danych przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

8.11. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Klienta uzyskanych przez Usługodawcę w związku z wykonaniem umów o których mowa w Regulaminie.

8.12. Dane osobowe Partnerów przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Dane osobowe Partnerów mogą być również przetwarzane przez Usługodawcę dla celów statystycznych, archiwizacyjnych, oraz w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zamówień składanych za pośrednictwem Usługodawcę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,  po wyrażeniu na to uprzedniej zgody w celu informowania Partnerów o nowych produktach, tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a także w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, tj. art. 6 ust. 1 lit c)

8.13. Podanie przez Klienta danych osobowych jest konieczne dla założenia Panelu Klienta, a także dla możliwości korzystania z jego funkcjonalności oraz dla składania za jego pośrednictwem zamówień.

8.14. Usługodawca będzie przetwarzać dane osobowe Klientów przez cały czas istnienia Panelu Klienta w Serwisie, przez okres realizacji usługi, a także, w zakresie dokumentacji finansowo-księgowej przez okres pełnych pięciu lat następujących po roku, w którym Klient złożył ostatnie zamówienie za pośrednictwem Serwisu.

8.15. Dane osobowe Klientów przetwarzane w Serwisie są lub mogą być przekazywane innym osobom, przy pomocy których Usługodawca świadczy usługi, takim jak firma informatyczna, hostingodawca, firma księgowa, firma kurierska/spedycyjna, operator pocztowy, Beneficjent Fundacji Mariusz Kowal.

8.16. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych, a w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Partner może samodzielnie zmieniać swoje dane za pośrednictwem Panelu Klienta. 

8.17. Klientowi w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącej nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane są w języku polskim.

9.2. Zmiana Regulaminu:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, dodaniu nowego przedmiotu Rezerwacji - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

do góry